İRADE 10T Döngüsü

İRADE’nin tüm süreçleri kendi başına farklı bir değer ifade eder ve her proje için farklı sonuçlar üretebilecek nitelikte uygulanır.

TOPLAMA

Bir şirketin kendisine ve faaliyet sahasına ilişkin hakiki bilgiye ve araştırma sonuçlarına ulaşmadan kaliteli bir danışmanlık hizmeti verilemez. Bu nedenle İRADE için olmazsa olmaz konuların başında sıhhatli ve güvenilir veri toplama gelir. Bunun için ilgili şirketlerin müşterileri, tedarikçileri, emektar çalışanları, yöneticileri, firma hissedarları, sektör temsilcileri ile mülakatlar; çalışanlar ve ürün kullanıcılar/tüketicilerle anketler, dünyada ve Türkiye’de sektörün gelişimine dair literatür taramaları gerçekleştirilir. Tüm şirketlerin süreç etkileşimlerini içeren iş akışı ve faaliyet verileri, satış, satın alma, personel, bilanço, maliyet kalemleri vb. tüm muhasebe verileri, üretim miktarlarına ait veriler ve kalite dokümanlarına ait veriler belirlenen biçimde toplanır.

TASNİF

Toplanan veriler tahlil edilebilecek biçimlere getirilir. Bu esnada verilerin çeşitli yöntemlerle doğruluğuna yönelik testler yapılır. Firma yetkililerinin değerlendirme ve onaylarına sunulur. Tasnif aşaması bir çeşit veri tabanı oluşturma sürecidir. Tasnif edilen veriler tahlil için yazılımlara aktarılabilir hale getirilir.

TAHLİL

SPSS PASW Statistics Programı ve/veya NVIVO Metin Analiz Programı gibi yazılımlarla toplanan veriler, istatistiksel ve morfolojik analizlerle çözümlenir. Her bir tasnif edilmiş alanla diğerleri arasındaki ilişkiler belirlenir. Bu süreçte özellikle bilinen mali analizler yapılır. Bazı özel ADG ölçekleriyle yapılan analizler Türkiye ortalamaları ve normatif değerlerle kıyaslanır.

TESPİT

Tahlil sonrası üretilen bilgiler ışığında firmanın içinde bulunduğu durumun fotoğrafını ortaya koyan temel tespitler yapılır ve firma yetkililerince tartışılır. Firma yetkililerinin tespitleri doğrulaması halinde bir sonraki aşamaya geçilir. Aksi durumda analizler ve veriler tekrar kontrol edilerek süreç yenilenir.

TEŞHİS

Bu aşamada, yapılan tespitler sonrası ADG Bilim ve Danışma Kurulu uzman ve akademisyenlerinin çalışmalarıyla firmanın yaşadığı durumu belirten ve dünyada bilinen temel açıklamaları içeren teşhis/ler paylaşılır. Bazen birkaç kelime veya cümle ile özetlenebilen bu teşhis/ler birden çok alanda olabileceği gibi tek bir alanda da olabilir.

TENKİT

Firmanın -varsa- yaptığı yanlışlar ve sorunlarla yüzleşme aşamasıdır. Bu aşamada tamamen toplanan veriler, tespitler ışığında kişilerden bağımsız olarak yapılan yanlış, eksik, anlamsız, zarar veren veya yapılması gerektiği halde yapılmamış işler bütün açıklığıyla ortaya konur. Sorunlarla yüzleşmeden çözüm neredeyse imkânsızdır. Teşhis ve tenkit birbirini tamamlayan süreçlerdir.

TAVSİYE

Bu aşamada firmanın yapması gereken çalışmalar Türkiye ve dünya örnekleriyle birlikte maddeler ve gerekçeleriyle sıralanır.

TEDBİR

Tavsiyelerin firmaya uyarlanması aşamasıdır. Firma yetenekleri, imkânları çerçevesinde yapılacak faaliyetler bir bütün halinde, plan ve bütçeyle birlikte hazırlanır.

TATBİKAT

Planlanan, bütçelenen faaliyetlerin uygulama ve kontrol aşamasıdır. Bu aşamada firma talep ederse uygulama süreçlerine destek olunur.

TAKİP

Her şey bitse dahi firma ve işler kendi haline bırakılıp, el çekilmez. Tatbikatı yapılan faaliyetlerin takip edilmesi, bu esnada toplanan verilerin yeniden analizi ve tedbirlerin işleyip işlemediği konusunda gerekli bilgi ve katkılar sağlanmaya devam edilir.