İrade Beyanı

Kurumların birikimlerini, değerlerini, yetenek ve yeterliliklerini dikkate alarak yönetim ve yönetim kaynaklı ihtiyaçlarına çözüm bulmak.

Karar vericiler için karar verme sürecindeki belirsizliği ortadan kaldıracak bilgiyi üretmek.

Yönetim bilimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak tüm çalışanlarımızın ortak davasıdır.

Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlara vaadimiz

Kurum iradesinin, teşkilatın bütününe nüfuz edebileceği basit, sade, birbiriyle çelişmeyen ve belirsizlik içermeyen bir yönetim mimarisi kurgulamak, kurgulanan bu mimariye uygun kontrol ve tedbir süreçleri ile karar verme süreçlerinin bütünleştiği, ilgili tarafların haklarının korunduğu, tabii hukuka ve mevzuata uygun yönetim usulleri geliştirmektir.

  • ADG çalışan ve yöneticilerinin aşağıdaki kaidelere mutlak riayet edeceği ADG taahhüt ve güvencesi altındadır.

ÖRFE ve KADİM OLANA UYGUNLUK

Kurumların geliştiği, tanındığı ve nüfûz ettiği ortamlarda var olan yazılı kurallar ve teamüller esastır. ADG ve bağlı şirketleri çalışmalarında söz konusu kuralları ve teamülleri mutlak suretle dikkate almak zorundadır. Kurumların ihtiyaçları, birikimleri dikkate alınarak değerlendirilir, çözümler kurumların birikimleri üzerine kurgulanır. Moda kavramlara sığınarak hiçbir kurumun bulunduğu ortamla ilişki ve iletişimine zarar verilemez.

BİLİMSELLİK ve AÇIKLANABİLİRLİK

ADG müşterilerine bilimsel bir metotla ürettiği bilgiye dayanarak önerilerde bulunabilir. Hiçbir ADG çalışanı ve yöneticisi şahsi görüş, fikir ve önerilerini ADG dokümanlarında yansıtamaz; bilimsel bir açıklama getirilemeyen hiçbir olay, olgu ve kişi hakkında yorum yapamaz.

SADELİK ve BASİTLİK

ADG geliştirdiği önerileri müşterilerinin ve taraflarının iletişim, etkileşim ve ilişkilerini göz önünde bulundurarak hazırlar.  Bütün tarafların anlayabileceği ve aktarabileceği kadar basit bir modelleme ve sade bir dil kullanımına azami gayret gösterilir.

UYGULANABİLİRLİK

Benzer firmalar, yaygın uygulamalar ve moda akımlardan esinlenerek firma yetenekleri dikkate alınmadan geliştirilen çözümler kabul edilemez. Öneriler kurumların yetenek ve gelişimleri dikkate alınarak kurgulanır. Geliştirilen önerilerin uygulanabilmesi için yeni yetenek ve yatırım gerektiren konular hizmet verilen kurum iradesi onayına tabi olup, uygulanma süreçlerinde ihtiyaç olunan ve yatırım gerektiren yeni yetenek ve yatırımlar ayrıca tanımlanır.

Müşteri mahremiyetinin korunması

ADG ve bağlı şirketlerinde yönetici ve çalışanlar, ister yazılı ister şifahi olsun, müşteriden edindikleri bilgileri müşteri çalışanları dâhil hiçbir gerçek ve tüzel kişi ile paylaşamaz. Müşteri adı verilerek vaka analizi dâhil örnek verilemez. Müşteri ile ilgili yapılmış olan çalışmaların içeriğiyle birlikte referans gösterilmesi müşterinin iznine bağlıdır.

Açık bilgi

ADG bütün çalışmalarında müşteri mahremiyeti hariç olmak üzere, çevreye açık olan bilgiyle hareket eder. Ürettiği bilgi, müşteri mahremiyeti hariç olmak üzere çevresine açıktır. Tarafların haberi olmadan gerçek ve tüzel kişilerin verileri ve kişiye özel bilgiler toplanamaz, arşivlenemez. ADG çalışan ve yöneticileri psikometrik testler, anket çalışmaları, iş analizleri, mülakatlar ve veri toplama gibi saha çalışmalarında muhataplarını hangi amaç için verilerin toplandığı konusunda bilgilendirir.

İşbirliği

ADG ve bağlı şirketleri müşteri ihtiyaçları için gerekli bütün işbirliklerine açıktır. ADG çalışan ve yöneticileri hizmet verdiği kurum çalışanları başta olmak üzere müşterisine hizmet veren diğer gerçek ve tüzel kişilerle müşteri iradesinin talep ve onayı ile ADG siyaset belgesindeki esaslar çerçevesinde işbirliği yapmak zorundadır.