İşbirliği Metodu

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olan İRADE; proje süresince firmanın gizlilik içerebilen bilgileri toplanıp analiz edildiğinden, gizliliğe mutlak önem vermekte, müşterilerinin gizlilik ilkeleri konusunda işbirliği yapmakta ve verilerin üçüncü kişilere ulaşmaması için kapalı bir sunucu sistemi üzerinden çalışma usulü yürütmektedir. Projelere ait verilerin bulunduğu sunucular internete kapalı olup İRADE ile müşterisi arasındaki network üzerinden veri ve bilgi alışverişi yapılmaktadır.
  • İRADE, müşterilerinde yürüttüğü çalışmalarda kalıcı sonuçlar üretebilmek için kurum içinden proje ekipleri oluşturmakta ve İRADE uzmanları/danışmanları proje kapsamındaki faaliyetleri bu proje ekipleri ile işbirliği yaparak yürütmektedir. Aynı zamanda analiz sonuçlarının objektifliğinin sağlanması ve projenin zamanında tamamlanması adına proje heyeti oluşturulması önerilmekte ve sonuçlar firma iradesi öncesinde proje heyetine sunulmaktadır. Proje heyeti proje uygulamalarının koordinasyonu için emir komuta yetkilerine sahip üst düzey yöneticilerden oluşturulmaktadır.
  • Bu yöntemlerle ADG veri toplama, analiz etme ve bilgi üretme konusundaki uzmanlığını, firma içinden oluşturduğu heyet ve ekiplerin sektör uzmanlığı ile birleştirmekte ve müşterisi için etkili sonuçlara dönüştürebilmektedir. Bu yöntem aynı zamanda proje maliyetlerinde tasarruf sağlamakta, projelerin teşkilat içinde sahiplenilmesini ve sonuçlarının sürdürülebilir hale gelmesini güvence altına almaktadır.
  • Proje ekibi, çalışma nihayetlendiğinde onaylanmış önerilerin uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda aktif görev alabilmekte, başlatılacak yeni projelerde tecrübe katacak yeterliliğe ulaşmakta ve sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak bir kıymet oluşmaktadır.

İRADE yürüttüğü projelerin müşterilerinde kalıcı olması, gelecek projelere kaynak oluşturması ve bir arşiv oluşması adına proje seyir raporları oluşturmaktadır.

Projenin yürütülmesi esnasında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalara ait yazılı ve görsel dokümanlar tarihlendirilerek raporlanmaktadır.  Bu raporların amacı projenin hangi safhalardan geçerek tamamlandığının firma yönetimi tarafından bilinmesi ve firma arşivlerinde saklanmasıdır. Böylece benzer projeler için, proje sürecinin nasıl olması gerektiğine dair firmanın bir kazanım sağlaması amaçlanmaktadır.

  • Planlama ve Modelleme Aşaması Raporu: Sözleşmeyi müteakip proje amaçları ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesini kontrol altına alacak ve ekip, kaynak ve zaman ilişkisini detaylı olarak tanımlayan proje süreç dokümanı ve projenin amacını güvence altına alacak modelleme çalışmalarını anlatan rapordur.
  • Saha Operasyonları Raporu: Proje planına sadık kalarak sahada yapılan operasyonlar gün gün fotoğraflarıyla birlikte raporlanmaktadır. Böylece saha operasyonlarının planlanan ve tarif edilen biçimde yürüyüp yürümediğine dair firma yönetimi, ilgili birimleri ve arşivinde bir doküman oluşmaktadır.
  • Analiz Süreç Raporu: Toplanan verilerin hangi usûl ve sırayla tasnif, hangi yazılımlar kullanılarak ve hangi aşamalardan geçerek analiz edildiği raporlanmaktadır. Böylece sunulan önerilerin dayanağı olan analiz aşamasının süreçlerine firma hâkimiyet sağlamaktadır.
  • Öneri Geliştirme Süreç Raporu: Önerilerin hangi analizlere dayandığı, hangi uzmanlarla, akademisyen ve danışmanlar ile hangi toplantı ve süreçlerden geçerek hazırlandığı raporlanmaktadır. Böylelikle sonuçların dayanağı olan analizlerle birlikte danışmanlık sürecinin metodları yazılı hale getirilmektedir.