İRADE YÖNETİM YAZILIMI

İRADE YÖNETİM YAZILIMI TEMEL MİMARİ

İRADE YÖNETİM SİSTEMİ

 • İrade Yönetim Yazılımı; muhasebe tabanlı yaklaşım başka bir deyişle gerçekleşme raporlarına zorlayan programların aksine planlama prensibi ile çalışan, istikamet ve bütçe eksenli bir mimaridir.
 • Firmanın yetenekleri ve yeterlilikleri üzerine inşa edilen bir yönetim sistemi kurallarına göre çalışmaktadır ve bu nedenle firmanın üstünlüklerini korur.
 • İrade kademesinin onayladığı gelecek tasavvurunun ve standartlarının sayısallaşması ve bu çerçevede hazırlanan planlar ile gerçekleşenler arasında fark analizleri ile çalışır. Bu fark analizleri ile karar vericilerin gelecekte alması gereken tedbirlere yönelik ihtiyaç duyulan bilgiyi ihtiyaç duyulduğu anda üretir.
 • Özellikle onaylanan planlar ve standartlara karşılık anlık gerçekleşme takibi, fark analizleri ve farkların oluşturacağı etkiyi tahlil etmeye odaklanır.
 • Bilinen paket programların zorladığı kodlarda kilitlenmiş kurallara karşılık; İrade Yönetim Yazılımı firmanın kendi kurallarını oluşturabilme ve modelleme yapabilmesine imkan sağlar. Firmanın kendi dinamiklerine göre planlama ve ölçme altyapısı oluşur, firmada hâlihazırda kullanılan yazılımlara entegre olarak bilgi için ihtiyaç duyulan veriyi geliştirilen yönetim sistemindeki denklemlerde kullanır. Entegre olduğu yazılımın veri tabanı yapısına zarar vermez.

İSTİKAMET REHBERİ MODÜLÜ

Firmanın irade kademesi tarafından irade beyanı, siyaset belgesi ve stratejik planını ve bu plana dayalı faaliyet ve proje yönetimini kapsar.

 • Mevcut durum analizlerine elde edilen tüm sonuçlar yüklenir.
 • Tüm stratejik alan, amaç ve hedefler belirlenir ve mevcut durum sonuçları ile bağlantısı yapılır.
 • Hedeflere dayalı bütçe altyapısı için Balanced Scorecard (BSC), firmanın ölçülebilir gelecek karnesi hazırlanır.
 • Hedeflere dayalı sorumluluk matrisi oluşturulur, birimlerin istikamet üzere hedefleri belirlenir.
 • Bütçe gerçekleşme ve diğer modüllerde oluşan süreç kayıtları ile stratejik plan izleme değerlendirme analizleri yapılır.

İstikamet Rehberi modülü, murakabe ve müdahale için aşağıdaki bilgi ve raporları irade kademesi için oluşturabilmektedir.

 • Mevcut durum ile amaçlanan (olması istenen) durum fark analizleri,
 • Amaçların ve stratejik alanların genel durumu, farklar ve teşkilat detayında dağılımı,
 • Hedef gerçekleşmeler ile mevcut durum farkı ve onaylanan hedefler ile açıklık,
 • Yatırımların ve projelerin genel durumu, kritik projeler, faaliyetler ve tedbir gerektiren sonuçlar,
 • Balanced Scorecard ile bütçe entegrasyonundan finansal boyutun gerçekleşme durumu ve fark analizleri,
 • Birimler bazında hedef gerçekleşmeler ve farklar.

TEŞKİLAT MİMARİSİ MODÜLÜ

Firmanın tüzel kişiliği, sicil gazetesi, markaları, şubeleri ile teşkilat mimarisi ve bu mimarinin bileşenleri olan birimlerin düzenlenmesini kapsar.

 • Tüzel kişilik olarak kuruluşa ait tüm resmî veriler, adresler, yetkililer, vazife taksimi, iç yönerge ve markalar yüklenir.
 • Teşkilat şeması ve organizasyon yapısı veri olarak kayıt edilir ve teşkilat ile tüzel kişilik kuruluş birbirine bağlanır.
 • Şubeler ile birimler arasında bağlantılar oluşturulur.
 • Birimler bazında süreçler, görevler, sorumluluklar ve yetkiler tanımlanır.
 • Teşkilat birimlerinde onaylı unvanların norm kadroları tanımlanır.

Teşkilat Mimarisi modülü teşkilata nüfûz ve birimlere hâkimiyet için aşağıdaki bilgi ve raporları irade kademesi için oluşturabilmektedir.

 • Birimlerdeki süreçler ve bu süreçlerin problemleri,
 • Teşkilattaki birim bazlı stratejik plan yükü ve faaliyetlerle uyumu,
 • Teşkilat faaliyetleri ile bütçe ilişkisi ve faaliyet/gelir/gider ilişkisi,
 • Norm kadro ile fiili personel sayısı farkları.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MODÜLÜ

Tanımlı teşkilat içinde çalışacak kadroların mimarisi, ücret sistemi, performans ölçme, terfi, disiplin, iş sağlığı, eğitim ve sicil işlemlerini kapsamakla beraber, insan kaynakları envanteri İRADE’nin kavramsal yaklaşımıyla Beşeri Kıymet Envanterinin analizi ve sürekli güncellenmesini kapsar.

 • Kadro mimarisi ve her kadronun iş gerekleri ve yetkinlikleri sayısal skorlama sistemi ile oluşturulur.
 • Mevcut personelin kurulan kadro mimarisine atamaları yapılır. İş sözleşmeleri ve iş akdi feshi işlemleri yürütülür.
 • İşe alım için talep/ilan/aday ölçüm/eşleştirme ve skor karşılaştırma süreçleri işletilir.
 • İşe alım süreçlerinde ilgili kadro/talep için en uygun adaylar/yazılım tarafından belirlenir.
 • Ücret sistemi kurulur ve kadrolar ile eşleştirilir.
 • Performans sistemi ve performans kriterleri yazılım üzerinde modellenir, matematiksel denklemler oluşturulur ve teşkilat ile kadrolara atanır.
 • Terfi sistemi modellenir ve kuralları tanımlanır. Terfi ile atama işlemleri bu kurallara bağlı olarak yapılır.
 • Disiplin yönetmeliği tanımlanır ve disiplin cezası işlemleri tanımlanan yönetmeliğe göre yürütülür.
 • Eğitim ihtiyaç yazılım üzerinden analiz edilir, eğitim programı hazırlanır ve takibi yapılır.
 • İş sağlığı ve güvenliği için risk analizleri yapılır ve yönetim programları yapılarak risk takibi yapılır.
 • İzin planlama yapılarak takibi yapılır, rotasyon ve görevlendirme işlemleri yürütülür.

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü beşeri kıymetlerin planlanması ve geliştirilmesi için aşağıdaki bilgi ve raporları irade kademesi için oluşturabilmektedir.

 • Mevcut envanterin analizi ile kadro gerekleri ve yetkinliklerin uyumu, başvurular ile mevcut personelin fark analizleri,
 • İşe alım ve atama sonuçlarının envantere etkisi,
 • Performans ölçme sonuçları ve değerlendirme için karar destek bilgilerinin oluşturulması,
 • Terfi için uygun personel tespiti,
 • Eğitim programları sonuçları ve maliyet/fayda ilişkisi,
 • Disiplin yönetmeliği uyum ve disiplin sonuçlarına yönelik frekans analizleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim programı sonuçları.

BÜTÇE MODÜLÜ

Stratejik plan hedefleri ve BSC finansal boyuta bağlı olarak proje, yatırım, gelir, gider, stok bütçelerinin oluşturulması ile gelecekteki gelir tablosu ve bilançonun tespitini kapsar. Gerçekleşme analizleri ile firmanın tahakkuk ve nakit yönetimi alanında alması gereken tedbirler için gerekli bilgiyi üretir.

 • Yıllık veya istenilen dönemi kapsayacak bütçeler tanımlanır.
 • Bütçe hesap planı oluşturulur, teşkilat mimarisi üzerinden sorumlu birim atamaları yapılır.
 • Bütçe hesap planı ile stratejik plan hedefleri ve/veya BSC finansal metrikleri birbirine bağlanır.
 • Tahakkuk bütçeler oluşturulur, hesaplar arası denklemler yazılarak (formüller) parametrik hesaplar oluşturulabilir.
 • Hesap planı ile birimlerin faaliyetleri bağlantısı yapılarak faaliyet tabanlı gelir/gider hesaplamaları oluşturulur.
 • Bütçe konsolidasyonu yapılır, hesapların stratejik plan hedefleri veya BSC ile uyumu test edilir.
 • Tahakkuk bütçe bazında nakit bütçeler oluşturulur. Tahsilat ve ödeme planlaması yapılır.
 • Dönem sonu Proforma Gelir Tablosu formüle edilerek oluşturulur.
 • Dönem sonu Proforma Bilanço formüle edilerek oluşturulur.

Bütçe Sistemi Modülü firma irade kademesine teşkilatta gelir gider oluşturan faaliyetlere yönelik murakabe ve müdahale gücünü desteklemek adına aşağıdaki bilgi ve raporları oluşturabilmektedir.

 • Tahakkuk bütçe plan ile gerçekleşme farkları,
 • Tahakkuk bütçe stratejik plan ile gerçekleşme farkları (hedefler ve finansal boyut metrikleri bazında),
 • Birimler bazında bütçe uyum analizleri,
 • Proje ve yatırımların maliyet analizleri,
 • Hesaplar bazında geçmiş bütçeleri kapayan trend analizleri.

İRADE BİLGİ VE KARAR MODÜLÜ

İstikamet Rehberi, Teşkilat Mimarisi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bütçe Sistemi modüllerinde modellenen sistemlerin oylama ve onaylaması,  üretilen tüm raporların değerlendirilerek karar alma işlemlerini kapsar. Karar destek için irade kademesinin ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesini ve alınan kararın takip edilmesini sağlar.

 • İstikamet rehberi için stratejik plan ve BSC onaylama işlemleri yapılır.
 • Teşkilat mimarisi ve detay organizasyon yapısı ile birimlere ait görevler onaylanır ve/veya revizyonlar talimat edilir.
 • Kadro mimarisi, ücret sistemi, performans modeli, terfi şartları, eğitim planları ile disiplin yönetmeliği onaylanır.
 • Bütçeler ve Konsolide Bütçe onaylanır, revizyonlar talimat edilir.
 • İrade kademesi (yönetim kurulu, ortaklar kurulu, genel kurul vb.) olarak toplantılar organize edilir, gündemler belirlenir, kararlar kayıt altına alınır.
 • Alınan kararlar birimler, hedefler, bütçe hesapları ve insan kaynakları alt bileşenleri bazında takip edilir.
 • Toplantılarda veya istenilen zamanda ihtiyaç duyulan bilgiyi/raporu irade kademesine hazırlar.
 • İrade kademesinin belirlediği bağıl değerlerde değişiklik olduğunda istihbarat bilgisi oluşturulabilir.

MEVCUTTA HAZIR OLAN MODÜLLERLE TEK YÖNLÜ ENTEGRASYON

İrade Yönetim Yazılımı operasyon süreçleri olan faaliyetleri kapsayan üretim, satın alma, satış, sevkiyat, muhasebe vb. modüllerle entegre bir şekilde çalışabilmektedir. Entegrasyon tek yönlü olup ilgili modüllerden sadece veri okumakta ve mevcut yazılımlara veri kaydı yapmamaktadır.

Muhasebe modülü entegrasyonu ile bütçe gerçekleşme verileri alınmakta, bordro entegrasyonu ile personel maliyetleri hesaplanmakta, satış, satın alma, bakım, üretim vb. entegrasyonlar ile hedef ve bütçe gerçekleşme verileri de oluşturulabilmektedir.