PROJELENDİRME SÜRECİ

İRADE işe mutlaka projelendirme ile başlar. Müşterisinin özelliklerine göre geliştirilen proje amaçlarında mutabakat ve proje sonuçlarının amaçlarla uyumunu esas alır. Projelendirme için aşağıdaki süreç işletilir.

MÜŞTERİYİ TANIMLAMA

Hizmet talep eden veya proje önerilecek firmanın; varlık nedeni, vaadi, faaliyet gösterdiği sektör, büyüklüğü, firma tarihçesi, irade beyanı, teşkilat yapısı ve tepe yönetici bilgilerini kapsayan müşteri tanıtım raporu hazırlanır. Bu raporda aşağıdaki veri kaynakları kullanılır.

1. Açık kaynaklar

  • Kuruluş belgeleri (Kuruluş Kanunu, şirket ana sözleşmesi vd.)
  • Basılı kamuya açık dokümanlar (İnternet sitesi, broşürleri, faaliyet raporları, stratejik planları vd.)

2. Mülakat verileri ve firma ikincil verileri

  • Firmanın gizlilik içermeyen raporları (Bilanço, gelir gider tablosu, üretim pazar ve tedarik raporları)
  • Yönetici ön mülakat raporları

TALEBİ/TEKLİFİ TANIMLAMA

Firmanın dile getirilen sorunu ve beklentisi proje kurgusunu oluşturabilecek ana başlıklar altında tanımlanır. Bu çerçevede talebin gerekçesi (Sorun mu var, yeni bir hareket mi başlatılacak?  vb.), kapsamı, proje sonunda elde edilmesi beklenen faydalar, projenin ilgili birimleri; sözleşme imzalayacaklar, talebi aktaranlar, projenin muhatapları, sonuçlardan etkilenecekler arasındaki kademe uyumu, aşağıdaki veri kaynakları kullanılarak raporlanır.

3. Firmaya İRADE’yi tavsiye edenlerle yapılacak görüşmeler,

4. Görüşme yapılan kişilerin mülakat dokümanlarının semantik analizi ile elde edilecek verileri (Bu aşamada standart form kullanılamaz ve müşteri adına konuşan yönlendirilemez, ifadeler yorumsuz aktarılır ve analiz edilir).

PROJE KURGUSU VE MODELİ OLUŞTURMA

Müşteriye mutabakat metni sunulmadan önce eldeki veriler ışığında bir proje kurgusu oluşturulur. Bu kurgu mümkünse basit bir modelle gösterilir. Projenin somut çıktıları ile kurgusunun amacı, kapsamı, hedefleri, metodu arasındaki bağlar açıklanır. Önerilen projenin müşterinin ne tür faaliyetlerle, ne kadarlık bir maliyeti karşılayacağını, neticede ne tür çıktılar ve kazançlar elde edeceğini gösterir kısa bir proje/yatırım tablosu hazırlanır. Çıktısı belli olmayan, müşteriye kazanımları net olmayan proje önerisi hazırlanamaz.  Proje kurgusu müşteriyi tanımlama ve teklifi tanımlama aşamalarından faydalanılarak hazırlanır.

PROJE ÖNERİSİ VE MUTABAKAT METNİ

Proje Kurgusu ve Proje Modeli esas alınarak mali teklif içermeyen proje amaç, çıktılar ve uygulamaları gösteren mutabakat metni hazırlanır. Proje önerisinin ana başlıkları müşteriye sunulacak ise ayrıca sunumu hazırlanır. Tüm proje taslakları öncelikle arşivlenir, veri tabanlarına kayıt edilir ve müşteriye sunulur.

PROJE ÖNERİSİ REVİZYONU VE TEKLİF

Müşteriye sunulan projede, müşteri tarafından talep edilen gerekçeli değişiklikler yapılır. Müşterinin revizyon talebinin gerekçesi net olarak yazılır. Bu talep sunulan projenin yanlış bilgiler üzerine kurgulandığı yönünde ise 1. ve 2. maddelerdeki düzeltmeler yapılır. Yapılan diğer revizyonlar neticesinde proje kurgusunda bir değişiklik gerekiyorsa proje kurgusu yeniden yapılır. Müşterinin (varsa) projeden çıkartılmasını ve/veya eklenmesini istediği süreçler, hedefler, proje kurgusu ve İRADE hizmet standartları ile çelişmiyorsa proje revizyonu tamamlanır, teklif haline getirilir ve arşiv ile veri tabanlarına revizyon kaydı yapılarak müşteriye sunulur.

SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI

Teklifin kabul edilmesi halinde mutabakat metni ve teklifi esas alınarak projenin tüm aşamalarını detaylı olarak anlatan süreçleri ve çıktıları tanımlayan sözleşme hazırlanır. Sözleşme ADG hukuk müşavirince paraflanmadan imzalanamaz.

PROJE UYGULAMA PLANI

Teklif ve sözleşmede tarifi yapılan tüm faaliyetlerin günlere göre detaylandırılmış ve faaliyetlerin risk analizlerini de içeren proje planı ve gantt şeması hazırlanır. Projeler haftalık takip, kontrol ve raporlama yapılabilecek formatta detaylandırılır. Proje modelinde belirlenen hedeflere ulaşmada proje seyir çalışmalarının ilk girdileri proje planında belirlenir. Proje planı müşterideki mutabakat ile yürürlüğe girer. Bu aşamada İRADE birimleri, müşteri ve proje ortaklarının tüm görevleri ilgililere bildirilir. Proje planı müşteri ile imzalanan sözleşmenin mütemmim cüzü olarak ele alınır.

PROJE ORTAKLARI SÖZLEŞMESİ

İRADE teklif hazırlama aşamasında proje modeli gereği dış kaynak/süreç ile yürütülecek faaliyetler ve proje ortaklık şeklini tanımlar ve proje ortaklarını tespit eder. Müşteri ile sözleşme imzası ve proje planı mutabakatı akabinde sözleşme ve plan şartları altında proje ortaklarıyla sözleşmeler imzalanır.

İRADE’nin projelerinde öz olarak;

  • İrade kademesinin firmanın mevcut durumunu görmesi, firmadan beklentilerini, firmanın varlık nedeninin tüm teşkilata nüfûz edeceği temel siyaset ve istikamet,
  • Firmayı ve teşkilatı denetleyebileceği ve teşkilatta herkesin aynı işi aynı şekilde yapabileceği standartlar ve bunların denetim mekanizmaları, (standartlar: Tepe yönetim, aile ilişkileri, teşkilat, insan kaynakları, bütçe ve diğer yönetim standartlarıdır.)
  • Pazarı ve müşteriyi iyi anlayıp müşterinin istediği ürün ve hizmeti istediği fiyatta üretebilecek bir mekanizma kurulması sağlanır.